Yashira  

Sabu
Sabu
Sheina 
(Arab-Hindu)
Safiya
Yashira
Shamina
         Sheina.
          Nadra
Las Ghawazee